Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant pn. “Bezpieczny dom” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Fundacji Bliżej Człowieka / Wioski Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 50 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 20.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu :

  1. Doposażymy stanowiska pracy personelu Domów rodzinnych oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19
  2. Doposażymy Domy rodzinne w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.