Fundacja Bliżej Człowieka / tel. +48 502 625 216 / fundacja@blizejczlowieka.org.pl

Sprawozdania

Zarząd Fundacji przygotowuje każdego roku sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, które przesyła do odpowiedniego organu nadzoru. Od 2011r. Ministrem Właściwym dla Fundacji jest Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. We wcześniejszych latach Fundacja podlegała nadzorowi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – za pośrednictwem Kuratorium.

Prócz nadzoru ministerialnego Fundacja kontrolowana jest przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, na podstawie sprawozdań kwartalnych (merytorycznych i finansowych) oraz corocznie przez Wydział Pomocy Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.